Les primeres passes del Ball de Diables a Vilanova

El Ball de Diables, en la seva concepció d’entremés de foc i també de recitació d’uns versos, va incorporar-se als seguicis de Festa Major de Vilanova i la Geltrú durant la primera meitat del segle XIX, en sintonia a la gestació d’aquesta manifestació al Penedès aquell mateix temps. Les notícies que es presenten a continuació, de fins l’any 1850, ho testimonien.

El religiós mercedari vilanoví Josep A. Garí Siumell (1812-1895) va assenyalar l’aparició i quotidianitat del Ball de Diables i d’altres manifestacions festives en els seguicis de Festa Major de Vilanova durant la primera meitat del segle XIX, a la seva coneguda Descripción e historia de la villa de Villanueva y Geltrú desde su fundación hasta nuestros días que va sortir a la llum per primera vegada el 1860: «En estas festividades, en particular la de san Antonio Abad, y la de la Vírgen de las Nieves, van acompañadas de ciertas diversiones populares vulgo ‘balls’, que pasan de generacion en generacion. Estas danzas populares en nuestro siglo han aumentado, pues yo he visto en diversos años, ora unas, ora otras, la Mojiganga, Bataneros ó ‘Bastons’, Moros y Cristianos, Diablos, Gitanas, Damas y Viejos, Mal casados, de san Antonio,de santa Margarita, del Buen Jesus, Pastorcillos, ‘Cercolets’, Serrallonga, el robo de Rosaura, Sebastiana, y casi todos los años el llamado de Valencianos ó ‘Chiquets de Valls’» (J. A.Garí Siumell: 1997).

El testimoni contemporani del Josep A. Garí Siumell casa amb les reflexions actuals de Daniel Vilarrúbias Cuadras. En un context de configuració (consolidació) de l’esquema de Festa Major arreu del Penedès, el Camp de Tarragona i territoris de la seva perifèria, de vigència dels Balls Parlats i de reformulació (assumpció d’entitat pròpia) de la figura del Diable igni en els seguicis festius, Daniel Vilarrúbias Cuadras ha emmarcat el Ball de Diables de Vilanova dins de la variant del Ball de Diables tipificada avui dia de Penedesenca, gestada i materialitzada també durant la primera meitat del segle XIX (D. Vilarrúbias Cuadras i F. Herrero Calvo: 2022).

Balls de Diables Penedesencs

Cinc punts cardinals dibuixen aquest model Penedesenc de Ball de Diables. Primer, l’adscripció a una àrea geogràfica concreta i clara que es correspon amb el territori de les tres comarques penedesenques actuals (Alt i Baix Penedès i Garraf) i l’Anoia, territoris que comparteixen aquest i d’altres valors etnogràfics, i on la geografia no torpedina els contactes supracomarcals. Segon, la concreció d’unes pautes i uns personatges amb rols diàfans que remeten al món militar, fruit dels continus episodis militars al territori abans i durant la gestació del model de Ball de Diables: Llucifer, Diablessa, Capità Borró, Alferes, diables rasos, timbalers, Àngel i Arcàngel Sant Miquel. Tercer, uns parlaments amb textos embriagats de l’estil literari del Siglo de Oro espanyol i de brostes militars, això darrer també una conseqüència de la interiorització dels repetitius conflictes militars durant la seva gestació. Quart, unes peces de roba que són també pantalons i jaqueta (o brusa) gruixuda, amb caputxa i banyes, però on la decoració (d’haver-n’hi) és pintada i, per tant, que esdevenen més austeres que les d’uns parents propers, els Balls de Diables del voltant de Reus i Tarragona. I cinquè, el recurs també, si cal, de morrals o civaders individuals per carretejar la pirotècnia (D. Vilarrúbias Cuadras i F. Herrero Calvo: 2022).

Daniel Vilarrúbias Cuadras també sosté que aquesta variant Penedesenca del Ball de Diables no va modelar-se i definir-se d’un dia per l’altre, com tantes i tantes manifestacions, ja s’ha dit, durant el transcurs del període entre 1800 i 1850, però que ja se’n reconeixen traces després de la Guerra del Francès (1808-1814), i que és a Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú on és documentada per primer cop; respectivament, el 1815 per la Festa Major de Sant Fèlix i el 1832 per la de Sant Antoni Abat (D. Vilarrúbias Cuadras i F. Herrero Calvo: 2022).

Distinta documentació que s’ha pogut consultar de la primera meitat del segle XIX ratifiquen el testimoni contemporani de Josep A. Garí Siumell i, en consonància, també el discurs principal de Daniel Vilarrúbias Cuadras, és a dir, l’enriquiment del seguici festiu de Vilanova durant la primera meitat del segle XIX i, entre les manifestacions que van fer-ho possible, el Ball de Diables en la seva concepció avui dita Penedesenca en un lloc preeminent i de consuetud. I, a més, aporta llum de primera mà sobre les primeres passes de la manifestació a la vila i que la ratifiquen com de les primeres en formar-se, com, per exemple, la de Vilafranca del Penedès.

La primera notícia fefaent el 1829

Així, la primera referència fefaent a hores d’ara coneguda, i feta pública ja fa un grapat d’anys sense transcendència (X. Güell Cendra: 2010 i 2011), se situa el 1829 durant la Festa Major primigènia de Vilanova, el 17 de gener, en ocasió de lloar-se Sant Antoni Abat, tal com reporta un apunt de la comptabilitat municipal. Aquí apareix que va lliurar-se el 17 de gener de 1829 «als de los Diablas» 7 lliures i 10 sous, entre d’altres quantitats empleades en els Balls participants (ACGAF). Aquest mateix fons documental conté una notícia similar just al cap d’un any, el 17 de gener de 1830, també arran de festejar-se Sant Antoni Abat. Aleshores, hi consten 11 lliures i 5 sous per «als balls de Sant Antoni, Santa Fe, Bastons y diabblas» (ACGAF).

Ambdós apunts darrers, s’aclareix, formen part del gruix més pretèrit i significatiu, també a hores d’ara conegut, de gratificacions municipals destinades a aquest tipus de manifestacions festives i que s’expliquen per l’extensió d’un nou marc de relacions econòmiques i socials, per la fi de l’Antic Règim, que va traduir-se en una davallada significativa dels recursos de qui havia remunerat als actors dels seguicis festius de consuetud fins aleshores. D’una banda, l’Església, per perdre propietats i privilegis, i de l’altra, els gremis, qui n’havia tingut cura d’ençà de l’Edat Mitjana, per trobar-se en camí d’esvanir-se arran l’aprovació de les lleis de llibertat d’indústria o de liberalització del treball. Ras i curt: que les manifestacions dels seguicis festius van trobar en l’Ajuntament un nou «mecenes» per fallar-los-hi els de consuetud.

La documentació comptable de la Parròquia de Vilanova, responsable d’organitzar les Festes Majors, podria desmuntar la hipòtesi del perquè d’aquest sobtat compromís municipal el 1829 i 1830. Però no s’ha localitzat cap paper parroquial d’ambdós anys i de l’anterior, el 1828, i sí dels anys més enrere. De la resta dels anys 1820 sí, i aquests tampoc no la qüestionen, atès que la tònica no varia de manera substancial, perquè palesen que l’Obra de la Parròquia de Sant Antoni Abat de Vilanova va invertir tan sols uns pocs diners en els seus entremesos, res per a Balls.

Sobre el paper dels gremis cal també apuntar unes pautes que havien regit sense fissures fins aleshores: l’ordre jeràrquic (que s’escenificava a les desfilades solemnes) amb què s’havia ordenat la població, l’aplec del poble menut en confraries i, més endavant, en gremis en funció del seu ofici, i el caràcter gremial dels exercicis festius. Així, els gremis acudien a les desfilades festives amb els seus prohoms, la seva ensenya, la imatge del seu sant protector i l’exercici festiu que els representava.

L’esfondrament de la fórmula gremial, de tota manera, no va comportar la desaparició de les manifestacions dels seguicis festius. Però sí, que ja no es vertebressin sota el paraigua dels gremis, sinó de col·lectius fonamentats en les afinitats personals i l’acceptació del lideratge d’un d’ells, el cap de colla, una norma que va regir fins ben entrada la segona meitat del segle XX. Per la seva condició humil (alguns fins i tot van ratllar el lumpen), els actors del seguici festiu també van perseguir-hi encara més les remuneracions materials a canvi, obrant-se com un professional (a temps parcial), amb la finalitat de complementar la seva economia (de subsistència), a banda de satisfer el desig de gaudi o sociabilitat.

Les incògnites del 1817 i 1820

La primera notícia d’un Ball de Diables a Vilanova, doncs, s’ha de traspassar del 1832 al 1829, aquesta darrera, a més, acompanyada d’una altra del 1830, que podria recular uns anys enrere si els dirigents de torn de la Parròquia de Sant Antoni Abat de Vilanova, ja s’ha dit, aleshores responsables de l’organització de les festes majors de Vilanova, haguessin tingut el zel documental d’un capdavanter posterior, Tomàs Ballester Nin, «Coloma», tal com més endavant es veurà. Aquesta suposició sorgeix perquè els comptes de l’Obra de la Parròquia de Vilanova testimonien gratificacions per la participació d’uns Balls incògnits en ocasions anteriors; els anys 1817 i 1820 són els més explícits. La documentació Parroquial recull el lliurament de 18 lliures i 15 sous el 4 de febrer de 1817 «Per la ajuda dels Balls en la Festa Major de San Antoni» (APSA); 8 lliures, 12 sous i 6 diners el 10 d’agost de 1819 «por varias frioleras de la Fiesta de las Nieves» (APSA); 7 lliures i 10 sous el 20 de gener de 1820 «Satisfecho por ajuda de cost dels Balls» (APSA), que en un altre document es concreta que eren «gastos de la Fiesta de San Antonio» (APSA); 8 lliures, 7 sous i 6 diners l’1 de setembre de 1820 «por gastos de la Fiesta de las Nieves» (APSA); i 15 lliures, 16 sous i 3 diners el 20 de gener de 1821 «por varias frioleras de la Fiesta de San Antonio» (APSA).

La possibilitat que un dels Balls fos el dels Diables, a més, s’engrandeix per dues raons més. Primera, la seva continuïtat incombustible a Vilanova d’ençà de 1829, és a dir, a partir d’esvanir-se les llacunes documentals. I segona, que la data de 1817 s’acosti de molt a la de la primera presència coneguda a hores d’ara d’aquesta manifestació arreu del territori, es recorda, el 1815 a Vilafranca del Penedès. A saber, que esdevindria molt plausible que a Vilanova no haguessin volgut ser menys que uns veïns amb qui han rivalitzat des d’antany (darrere de sumar potencial i inquietuds similars, que van derivar en un substrat d’animadversió mútua encara latent) tan bon punt va saber-se que els altres comptaven amb una manifestació festiva amb molt de ganxo. En aquest sentit també rema a favor que l’esquema de les Festes Majors de Vilafranca del Penedès i Vilanova, ambdues tallades pel mateix patró, es gestès a l’uníson, també si fa no fa a l’època a que ens estem remetint fins ara i, per tant, això planteja si aquesta sincronia també es va repetir en el cas del Ball de Diables.

Això darrer no pressuposa que el seu debut fos a Vilafranca, ateses les llacunes documentals i les característiques dels papers de l’època de Vilanova a l’abast (que no assenyalen la intervenció de Balls de seguicis per norma fins al cap d’uns anys). Però tampoc no es descarta que això hagués succeït així i, per tant, que a Vilanova haguessin volgut recuperar terreny amb Vilafranca, que és el que assenyalen els papers ara per ara. I les orelles no devien trigar massa de xiular a Vilanova, atès el flux constant de moviments dins del Penedès a l’època i que es comprova amb el fet que la comptabilitat dels Batlles de Vilanova, pel capteniment del govern municipal d’evitar-hi incidències, palesi l’habitud de les anades i vingudes a diades locals, comarcals i supracomarcals almenys ja des de finals del XVI (ACGAF).

Les notícies del Ball de Diables a Vilanova el 1829 i 1830, i més si s’hi sumessin almenys les de 1817 i 1820, duen més cua, perquè també presenten que la manifestació va coincidir en espai i temps amb els quatre Diablots de la Mulassa Vella, en el benentès que la Mulassa Vella no va deixar d’espetegar coets el 1779 i va continuar escortada d’aquests quatre Diablots almenys fins les Neus de 1831, tal com he insistit en solitari i a contracorrent durant quasi els últims 25 anys (X. Güell Cendra: 1996, 2006, 2012 i 2015).

Aquesta coincidència en espai i temps comporta un altre interrogant, perquè situaria la gestació del Ball de Diables a Vilanova no a cavall dels quatre Diablots de la Mulassa Vella, és a dir, no per engruixir-se la plantilla d’aquests quatre Diablots juntament amb el dibuix d’uns nous personatges amb rols nítids i diferenciats sinó fruit d’un camí propi. Aquí tampoc no s’obvia que la figura del Diable igni ja era familiar darrere els quatre Diablots de la Mulassa Vella, però es considera el seu esvaniment en posterioritat a la incorporació del Ball de Diables darrere d’una altra batalla: l’emmudiment final de la Mulassa Vella arran el debut d’un Drac a Vilanova el 1830 per Sant Antoni Abat i que la Mulassa Nova (o Somera) mai fos una bèstia de foc. Aquest Drac, sigui dit de passada, no va acomboiar-se de cap Diablot, sinó de dos infants, almenys inicialment (X. Güell Cendra: 2022 i 2022).

Les notícies no paren

Del Ball de Diables també consta la seva actuació poc temps després, el 1832 i 1833, també a redós de Sant Antoni Abat. La notícia de 1832, se subratlla, és la que tothom s’ha entossudit a considerar com la més pretèrita. Les referències apareixen mitjançant la consulta d’un fons documental ineludible de l’època, ja esmentat paràgrafs enrere, els comptes de l’Obra de la Parròquia de Sant Antoni Abat de Vilanova, atès que era l’entitat responsable de la Festa Major de Sant Antoni Abat i, per tant, una entitat que va assumir sovint despeses derivades de l’actuació de manifestacions com el Ball de Diables.

La notícia de 1832 és en el full «Compte de varios gastos per la festa de St. Antoni Abat en lo any 1832», que signa Josep Juncosa Mestre, comerciant de vins, entusiasta de la lectura i l’escriptura, i aleshores sots-Obrer de la Parròquia de Vilanova. Aquí s’esmenta el lliurament de 10 pessetes «Per lo ball dels diables» (APSA). La del 1833, en el paper «Gastos de la Fiesta de San Antonio Abad»i que és rubricat el 8 de febrer de 1833. Aquí s’assenyala «Pagado Vall de Diables 16 [duros] 4 [rals]» el 17 de gener de 1833 (APSA).

Els comptes de l’Obra de la Parròquia de Sant Antoni Abat també palesen que no va fallar la intervenció del Ball de Diables a les edicions de la Festa Major de Sant Antoni Abat immediatament posteriors a les dels anys 1832 i 1833 que no van veure’s tan trastocades per l’esclat de la Primera Guerra Carlina (1833-1841), o sigui, dels anys 1834, 1835, 1840 i 1841. Aquesta quotidianitat (perennitat) del Ball de Diables, per tant, destapa la fortalesa (consolidació) de la manifestació a Vilanova ja aquell temps, que, es recorda, sumaria més substrat d’afegir-s’hi les referències malaguanyades de 1817 i 1820, si va poder superar-se el tràngol (l’aturada) de la Primera Carlinada.

Aquestes actuacions s’acrediten mitjançant la consulta de documentació de Tomàs Ballester Nin, «Coloma», l’aleshores Obrer de la Parròquia de Vilanova, sempre tan substanciosa i impagables pels investigadors d’avui dia: el quadern Compte que presenta Dn. Tomas Ballester y Nin com á Obrer […] havent pres posesió lo dia 24 de Juriol de 1833 y exit lo dia 17 de Mars del any 1841 (APSA) i un seguit de rebuts corresponents (APSA).

Així, els papers de 1834 testimonien una nova passa del Ball de Diables i ara, a més, el tipus de pirotècnia cremada, carretilles, encara allò més habitual avui dia, i la identitat de dos dels seus actors principals, ambdós vilanovins (o almenys veïns de Vilanova) i, com la resta dels que sorgiran a partir d’ara, que patentitzen l’assumpció de la manifestació per locals, o sigui, no a través de l’emparaulament de formacions forasteres. Un és Joan Cruset Papiol, vendrellenc establert a Vilanova i el pirotècnic de l’època més habitual a Vilanova, i l’altre, Pere Soler, que va remunerar a Joan Cruset Papiol el seu proveïment de carretilles. Un apunt assenyala: «1834 / Janer […] Per una dobla de 4 [80 pessetes] á Pere Soler per lo foch de Carretillas del ball dels diables y per los trons segons recibo de Joan Cruset Cueter de nº 26 … 32 [lliures] 16 [sous] 3 [diners]» (APSA). Aquest rebut número 26: «Rebut de pera sule 16 duros [80 pessetes] a comta del foc del ball de diables / mes rebut de Dn tomas ballaste y colome [Tomàs Ballester Nin, «Coloma»] / 7 pasetas dos rals de trons de la festa de san antoni / Vilanova Jane á 17 de 1834 / Joan Cruset // Nº 26» (APSA).

La certesa de la intervenció de Pere Soler ja el 1834 guarda una importància afegida, atès que un document posterior, del 1840, l’acredita com a cap de colla del Ball de Diables i això ha esdevingut clau per a Daniel Vilarrúbias Cuadras per atorgar majoria d’edat al Ball de Diables de Vilanova ja aleshores (D. Vilarrúbias Cuadras i F. Herrero Calvo: 2022). Arguments no hi falten si la coneixença d’un cap de colla presuposa una certa organització o estructuració del col·lectiu. De fet, la fórmula del cap de colla va esdevenir ineludible i vital perquè els exercicis dels seguicis festius tiressin endavant un cop van perdre el paraigua dels gremis aquell mateix temps (i que va mantenir-se vigent fins quasi els nostres dies).

Molt més que la crema de carretilles

Tant un apunt com un rebut documenten la participació del Ball de Diables també just un any més tard, el 1835 per Sant Antoni Abat. La quantitat de 80 pessetes per a carretilles també es repeteix. Ara, però, es destapa la identitat d’un altre capdavanter de l’època dels Diables, Pau Romagosa. L’apunt diu: «1835 / Janer […] 19. Per una dobla de cuatre [80 pessetes] del import de las carretillas y lo treball / dels homens de fer lo Ball dels Diables segons recibo de Pau Ramogosa de nº 82 … 30 [lliures]» (APSA). Aquest rebut número 82: «Tinch rebut de Dn Tomas Ballester [Nin, «Coloma»] / obrer de la Parroquia de St Antoni Abat de / la present vila una dobla de quatra [80 pessetes] per / lo import del foch y lo fer lo Ball dels / Diables en est any / Vilanova 19 Janer 1835 / Pablo Ramogosa // Nº82» (APSA).

L’aptitud, iniciativa i dots de comandament que Pau Romagosa va manifestar en un altra tessitura reblen el seu estatus de capdavanter del Ball de Diables. Aquí ens referim a quan va intercanviar la massa i el vestit de Diable per un fusell i esdevenir no un soldat ras sinó Caporal (un rang en correspondència al seu origen humil: el d’Oficial pertocava d’entrada a elements benestants) de la Ronda del Comandant Josep Maria Vallès. El seu paper aquí, a més, va ser mereixedor d’elogis. Josep Coroleu Inglada va parlar-ne a la seva Historia de Villanueva y Geltrú en l’episodi de defensa de la Torre d’en Vallès el 6 d’agost de 1839, durant la Primera Carlinada: «El 20 de agosto de aquel año y mientras la referida torre tocaba á su terminacion, era guardada por una pequeña parte de la ronda para evitar que los enemigos de la libertad destruyesen las obras. La noche anterior al dia á que nos referimos el valiente cabo de ronda D. Pablo Romagosa habia quedado en la referida torre para guardarla, pues siempre se encomendaban a él las operaciones mas difíciles y arriesgadas» (J. Coroleu Inglada: 1979).

Dues línies s’obren a l’hora d’identificar a Pau Romagosa, atesa l’existència d’almenys tres Pau Romagosa a Vilanova a l’època. Una al·ludeix a Pau Romagosa, hortolà, fill d’Antoni Romagosa, també hortolà, de la Sínia de Ricart o Marianna Espartera, tal com recull el Padró Municipal de 1827. (ACGAF). L’altra, a Pau Romagosa Miró o, més aviat, per la seva joventut, el seu fill, Pau Romagosa Mestre, ambdós també hortolans, veïns del carrer Sant Magí núm. 19 i de la nissaga coneguda, almenys més endavant, de «Cal Jombu» (i avantpassats meus).

Els documents que han acreditat la participació el 1835 aporten més suc, tal com Xavier Orriols Sendra va apuntar fa anys. A saber, la concreció que Pau Romagosa va ser remunerat per «fer» el «Ball dels Diables» suggereix que va haver-hi alguna cosa més que la crema de carretilles durant els seguicis i actes de la festa. Ras i curt: també la part parlada de la manifestació. El mateix Xavier Orriols Sendra va afegir-hi: «L’aparició de la denominació de ball per a l’exercici de diables fa pensar en una estructura de ball parlat o representació del misteri o acte sacramental, tot i més quan en general els balls parlats estan en voga com ho demostra la presència de Dames i Vells [se situa el comentari en la Festa Major de Sant Antoni Abat de 1833]. Tanmateix no hi a constància, ara per ara, del guió teatral que els diables [a Vilanova] poguessin representar» (X. Orriols Sendra: 1995). Els papers de la presència immediatament posterior, de 1840, com es veurà de seguida, repeteixen l’ús del verb «fer» quan es refereixen al «ball dels Diables» i, per tant, duen al mateix escenari.

Aquí darrere cal afegir que s’endevinen dos grans grups dins del gruix d’elements dels seguicis festius, imatgeria (figures del bestiari, gegants i nans) i balls, i que dins dels balls n’hi ha que sobresurten pels seus components coreogràfics (però que poden incloure parts parlades) i d’altres, els anomenats balls parlats avui dia, com el seu nom indica, pel protagonisme de l’ús de la paraula (però que també incorporen instants musicals i passos senzills de dansa per airejar o acompassar la successió de declamacions). I també, que els Balls de Diables reben la distinció de «Ball» per una qüestió d’eliminació, per no tractar-se d’un element d’imatgeria i també, per acostar-se als balls parlats. Sense discussió en el cas de la variant Penedesenca, per sobresortir-hi el capítol parlat, l’auto sagramental o representació del ball parlat, és a dir, la posta en escena d’una obra de caràcter al·legòric de temàtica religiosa. L’argument en qüestió gira al voltant de la victòria de l’Arcàngel Sant Miquel, que foragita (retorna) els Diables (àngels caiguts) a l’infern, i que, més endavant, va cedir terreny a versots o parlaments satírics. Dins de la família dels balls parlats, de tota manera, hi mengen a banda, perquè no hi excel·leix l’execucció de quadres coreogràfics rellevants i sí, l’apartat pirotècnic.

El text del Ball de Diables de Vilanova d’antany no ha arribat als nostres dies, que se sàpiga a hores d’ara, tal com s’ha dit més enrere. Un atzucac que va haver de resoldre’s el 1947, quan prohoms del Foment Vilanoví van revivificar la manifestació, mitjançant l’encàrrec d’un nou guió a Lluís Vayreda Aulet. D’aleshores també hi ha notícia de la temptativa de refiar-se abans del que recordava un antic component del Ball de finals del segle XIX, quan la manifestació va esvanir-se a la vila, i que va fracassar atès que va topar-se amb unes lletres satíriques o coents de temes del moment, tal com va relatar Antoni Anguera Llauradó al Llibre dels Gegants i demés entremesos populars de Vilanova i la Geltrú, editat per primera vegada el 1964: «Un vilanoví Josep RAMOS i ROIG, antic element actiu a la nostra Ciutat de l’indicat Ball i únic supervivent dels Diables d’altres temps, s’oferí de recitar, per tal de treure’n còpia, els versos de la seva època, però com que l’home, vell ja i flac de memòria, li era difícil de recordar-los tots, es feu impossible d’obtenir-los. Talment un document antic on les arnes hi han fet de les seves i cal suplir amb la imaginació els trossos destruïts. Per altra part, l’escàs valor dels fragments recollits -doncs es deduïa que tot eren versos satírics d’actualitat en el seu temps, pretèrit ja-, els feien inadequats en els nostres dies» (A. Ferrer Soler i A. Anguera Llauradó: 2009).

El vilanoví Ramon Ferrer Parera, «Piular», escriptor prolífic de temes costumistes de la vila, va dedicar una mica d’atenció als versos del Ball de Diables d’antany una dècada abans, el 1932, a la revista Prisma, punt i a part de l’hemeroteca vilanovina, i que també remeten a vivències de finals del segle XIX. L’autor va néixer el 1871 (F.X. Puig Rovira: 2003) i, per tant, també va poder experimentar les darreres passes del Ball de Diables de Vilanova a les acaballes del segle XIX. Aquí va incidir en la preeminència de la sàtira, va exemplificar-ho amb la transcripció d’una (suposada) resposta de l’Arcàngel Sant Miquel a un Diable, l’habitud de les representacions, com era norma arreu per tal de fer-se bossa, als estatges de les autoritats locals i, amb molta lucidesa, la consideració de ball parlat (va recorre a l’expressió «ball dialogat»): «Altre no mancat d’ingeni, era el dels ‘Diables’, car sovint s’hi intercalaven sàtires improvitzades de les quals no se’n lliuraven ni els mateixos actors. / Vegi’s uns fragments: / ‘Diable no em busquis més / perqué tú em fas molta pena / quan et veig tan esguerrat / de les cames i l’esquena’ / Per aquest seguit se’n deien altres indirectes de les que no se’n lliuraven ni les autoritats i mantes vegades el mateix Rector les habia oïdes i aguantades desde el seu balcó de la Casa Rectoria i que a propòsit deixem de mentar per la manca de respecte i manifesta grolleria […] Els balls dialogats eren dansats amb diferents passos i figures en finalitzar cada parlament al compàs musical de les Tarasques […] Els de caire dramàtic per trets de fusell o focs d’artifici, el de ‘Diables’» (Prisma: 1932. BMVB).

La incorporació de l’apartat parlat també es pressuposa darrere una altra eventualitat: la premissa d’haver d’intervenir-hi un seguit de personatges distints, bàsicament, l’Àngel, Llucifer, Diablessa i Diables rasos. Aquesta tessitura es destapa a través d’una manifestació propera, la comparsa de Diables de l’Arribo del Rei Carnestoltes, representada per joves benestants. Per tant, també malgrat ser protagonitzada per un segment de la societat que en defugia en el seu àmbit originari d’acció, la Festa Major, per l’estigmació social que això atorgava (pertànyer al poble menut). Però no per Carnestoltes, per la inversió de valors i transgressió en aquests dies de gresca desenfrenada (X. Güell Cendra: 2015).

Així, la pretensió de la comitiva de Diables d’acomboiar l’arribada del Rei Carnestoltes el 1858 a l’engròs i molt fidedigne d’allò amb què s’emmirallaven, el Ball de Diables dels dies de la Festa Major, després d’anys de volada (a hores d’ara la primera notícia de Diables a l’Arribo és del 1851), fa entreveure que el Ball de la Festa Major feia temps i temps que era assentat en l’imaginari dels veïns, perquè si no els joves benestants no s’hi haguessin inspirat i caracteritzat, almenys aquell cop, en distints personatges diabòlics, Llucifer, Diablessa i Diables rasos i timbalers. Una crònica de l’antic Diario de Villanueva, d’aquesta publicació i del paper de la premsa se’n parlarà més endavant, ho testimonia: «Abria la marcha un bien caracterizado tambor mayor que dirigia los convenientes toques de una banda compuesta nada mens que de 32 cajas de guerra, ó cuasi; seguina luego una numerosa caterva de diablos con su presidente y presidenta D. Plutón y doña Proserpina, agitando sendos hachones y bastones con carretillas, armando terrible algazara de disparos, fuegos y gritos» (Diario de Villanueva: 1858. BMVB). L’al·lusió a Llucifer i la Diablessa sorgeix pel fet que Plutó i Prosèrpina són, respectivament, el déu i la deessa de l’Hades, l’infern, el regne dels morts i el món subterrani en la mitologia grecorromana.

A toc de timbals

L’acompanyament musical que aleshores va triar-se per fer més creïble la mascarada dels Diables, un conjunt de timbals, fórmula que es reapareix en d’altres Arribos, com «cajas de guerra», que devien caixes metàl·liques, habituals ja aquell en el món militar, també duu a que allò també ja era de consuetud (l´acompanyament dels de timbals) en la manifestació primigènia, el Ball de Diables de la Festa Major, com encara ho és avui dia, i també, al seu inequívoc accent militar des de sempre.

La irrefutabilitat de la solució dels timbals tampoc no es veu destorbada si l’altra figura ígnia d’abans de Diables a Vilanova, els quatre Diablots de la Mulassa Vella s’entén que devien evolucionar compartint el so dels músics de les dues parelles de Gegants (els Grossos i els Gegantons) i la Mulassa Nova (o Somera), també propietat de l’Obra de la Parròquia de Sant Antoni Abat, si no consta que les dues Mulasses (amb els quatre Diablots) gaudissin de músics propis. De fet, el manuscrit Cansons Populars y Pastorils del Pais, el quadern de llibertats d’orgue del Mestre de Capella i Organista de la Parròquia de Vilanova, Magí Sans Bartomeu, datat el 1891, confegit, segons anotació del mateix autor, amb tonades aplegades per d’altres en anterioritat, i que ha arribat als nostres dies gràcies a una còpia de Francesc Pujol Pons del 1923 per a l’Obra del Cançoner Popular Català, no conté cap toc de timbal per als quatre Diablots i la Mulassa Vella i sí una melodia com pròpia de la Mulassa (CPCPTC).

El quadern de Magí Sans Bartomeu també recull una melodia titulada «Ball de Diables» amb el comentari addicional «Golpes imitando los petardos» (CPCPTC) que esdevé la transcripció del so de timbal que acompassava les evolucions d’aquest Ball i que esdevé el patró base de l’acompanyament musical del Ball de Diables. De fet, el quadern de llibertats d’orgue de Magí Sans Bartomeu es va tenir present quan els activistes culturals del Foment Vilanoví van emprendre la recuperació d’elements del seguici de la Festa Major a partir del 1946 (A. Ferrer Soler i A. Anguera Llauradó: 2009), tot i que, també és ben cert, que va ocórrer un lapsus de temps en què la manifestació va deixar de ser interpretada per veïns, entre finals dels anys 1960 i primers del 1970, que va poder impedir la transmissió del toc.

Aquest toc, en consonància al to general del Ball, també transporta al món militar, com el conjunt de melodies de Ball de Diables del territori i que la seva la posta en escena no deixi d’esdevenir la marxa marcial d’una formació paramilitar, la tropa desfilant en dues fileres paral·leles i els comandaments en un lloc preeminent. Daniel Vilarrúbias Cuadras també n’ha parlat a bastament (D. Vilarrúbias Cuadras i F. Herrero Calvo: 2022).

Robes llogades

Els comptes de l’Obrer Tomàs Ballester Nin, «Coloma»també testimonien al Ball de Diables el 1840 per Sant Antoni Abat. Un apunt esmenta que Vicens Fortuny Barnés, vilanoví, cap de colla dels geganters locals i que va exercir en ocasions de mitjancer entre l’Obra de la Parròquia de Vilanova i els responsables d’altres manifestacions festives actuants, tant propietat de l’Obra de la Parròquia de Vilanova com no, va representar al Ball de Diables a l’hora de rebre un ajut de l’Obra de la Parròquia de Vilanova: «1840 // Janer […] 26 Per 21 Duros 10 rs que vas entregar en ajuda de fer lo ball / dels Diables lo de la Muxiganga y lo portar los Gegans la / Mulasa y lo Drach per la festa major segons lo firmat per Vicens / Fortuny encarregat de ells nº 329 … 40 [lliures] 6 [sous] 3 [diners]» (APSA).

El rebut citat aquí darrere recupera allò dit més enrere, en relació a 1835, sobre la significació extrapolable de l’expressió «fer lo ball dels Diables» i el protagonisme de Pere Soler, que ja havia aparegut el 1834, ara adjudicant-li sense embuts el rol de cap de colla del Ball de Diables. Aquests mots també aclareixen la quantitat de carretilles cremades (30 dotzenes o 360 carretilles) i que els vestits eren llogats, que, més endavant, en parlar del 1850 per la Mare de Déu de les Neus, n’apareixeran uns propietat del sastre vilanoví Tomàs Ojeda: «Declaro lo Abaix firmat que per la festa ma- / jor de St Antoni Abat ha entregat Dn Tomas / Ballester [Nin, «Coloma»] com á Obrer lo Seguent […] A Pere Soler Capatás del Ball dels Diables / dels 27 duros 2rs importaban lo lloguer dels ves- / tits 30 dotsenas de carretillas y los Moro de foch / rebaixadala lliura de polvora y 4 Duros 12 rs que donaren / los particulars, los entregá lo Sr Obrer per cumplimen … 12 [Duros] 2 [rals] / Vicens Fortuny 26 de gener de 1840 Nº 329» (APSA).

La qüestió de la roba no resulta un tema banal, atès que no comporta que la manifestació es trobés a les beceroles sinó una falta de recursos darrere la condició humil dels actors en dansa (mai millor dit) i l’esvaniment de les entitats, els gremis, com ja s’ha dit més enrere, a on s’havien aixoplugat fins feia poc una part molt significativa de les manifestacions del seguici festiu de Vilanova i arreu. Així, si l’Obra de la Parròquia de Sant Antoni Abat va tenir cura de les robes dels quatre Diablots de la Mulassa Vella, per ser la propietària i la responsable de tot allò relatiu a l’entremès, l’economia de subsistència i la inexistència d’una entitat rectora van dur que l’estructuració del Ball de Diables, com la resta de Balls del seguici festiu, girés al voltant de la iniciativa i els recursos del seu cap de colla (i que molts cops van derivar en la improvisació. Diverses solucions es destapen sobre la qüestió del vestuari en el conjunt del seguici festiu en el transcurs del temps a Vilanova: el lloguer (a cases especialitzades, sastres o colles de la vora), el mecenatge d’una entitat (l’Ajuntament) o la disponibilitat d’un de propi (que podia ser propietat del cap de colla i que el llogava als seus companys per tal de recuperar la inversió i obtenir un rèdit).

Vicens Fortuny Barnés també va gestionar la intervenció del Ball de Diables un any després, el 1841 per Sant Antoni Abat. Un apunt amb data del 24 de gener diu: «Per 31 duros 18 rals import de la Polvora, la que se ha donat en / ajuda del cost dels Balls, lo portar los Gegants y Mulasa y de- / mes segons la Declaració firmada per Vicens Fortuny Capatas de nº 385 … 59 [lliures] 16 [lliures] 3 [lliures]» (APSA). El rebut citat aquí darrere reitera el protagonisme de Pere Soler en el Ball de Diables (la seva condició de cap de colla) i que no es va acudir aquest cop a Joan Cruset Papiol, com fins ara i tantes vegades després, sinó a l’adroguer també local Josep Oriol per a proveir-se del foc dels Diables (i també del de la resta d’actors de la festa): «Lo abaix firmat fas fer la present la present declaració de / lo que ha pagat lo Sr Obrer Dn Tomas Ballester / per la festa major de St Antoni Abat de est / any 1841 […] Al Sr Joseph Oriol Adroguer / per 11 ½ ll oz de polvora a 3 pesetas la lliu- / ra que ha repartit per tres Balls, lo Drach / y trons del campanar … 4 [duros] 18 [rals] / A Pere Soler capatás del ball dels Dia- / bles en ajuda de gastos […] en Vilano- / va vuy 24 Janer 1841 Visens Furtuny» (APSA).

La Mare de Déu de les Neus

Més papers de l’impagable, pels documentalistes d’avui dia, Tomàs Ballester Nin, «Coloma», testimonien més vigència del Ball de Diables a la vila aquell temps. Un altre quadern seu titulat Comptes de l’Administració de Ntra. Sra. de las Neus y dels Sants Patrons Just, Vicens y Clara, com a tal que fou Dn. Tomás Ballester en los añs de 1841, 1842, 1843 y 1844 assenyala la seva intervenció el 1844 per la Festa Major de les Neus, per tant, la primera notícia a hores d’ara coneguda del Ball de Diables a la Festa, aleshores ja considerada la segona Festa Major de la població.

Aquí darrere s’ha de dir que la celebració de la Mare de Déu de les Neus a Vilanova parteix d’un vot de poble del 1781, és a dir, d’una prometença a la divinitat amb la intenció d’aconseguir la seva protecció davant el temor de patir calamitats, en aquest cas, la ruïna de la vinya, motor de l’economia de la vila a l’època, com en els anys anteriors. I també, l’auge de la diada en un període curt de temps, fins l’extrem d’adquirir el rang de Festa Major, la segona de la vila, a tocar de l’equador del segle XIX. Uns mots del vilanoví Josep Oriol Puig Ivern d’aleshores, del 19 d’agost de 1844, a Francesc Andreu Xiqués, de Canet de Mar i aleshores resident a l’Havana, són els més antics explícits, a hores d’ara, de la vigència ja d’aquest criteri: «Su Señor hermano D. Jayme y hermana Dolores que vinieron a esta villa [Vilanova] para pasar el dia de Nuestra Señora de las Nieves que es la segunda fiesta mayor» (ACGAF). De fet, la seva incorporació en l’imaginari col·lectiu va anar més enllà, perquè va acabar imposant-se durant la segona meitat del segle XIX com la Festa Major per excel·lència de la vila; mentre que, paral·lelament, la Festa Major de Sant Antoni Abat, ja s’ha dit, la primigènia a la vila, va davallar fins acabar reduïda a les celebracions religioses a l’interior del temple parroquial, sessions de ball (a cura de societats), la passejada dels entremesos de l’Obra de la Parròquia de Sant Antoni Abat de Vilanova (fins finals del segle XIX) i la cavalcada dels Tres Tombs.

El quadern abans citat de Tomàs Ballester Nin, «Coloma», amb els números de l’Administració de la Mare de Déu de les Neus, constata el proveïment de 22 dotzenes de carretilles (264 carretilles), a cura, com no, de Joan Cruset Papiol, i que algunes d’elles van fer figa el 1844 a la Festa: «A Joan Cruset cueter per 22 dotzenas de Carretillas per lo ball dels Diables que per haberni algunas de dolentas ha passat per nº 32 … 10 [Duros]» (X. Orriols Sendra i F. Roig Galceran: 2019). El rebut citat aquí darrere també ha arribat als nostres dies i diu: «Tinch rebut de D. Tomás Ballester com a Administrador de Ntra. Sra. de las Neus la quantitat de quaranta y tres duros per lo valor del castell de foch plantarlo y vint y dos dotsenas de carretillas per lo Ball de Diables en obsequi de dita Verge. / Vilanova 8 Agost 1844 / Juan Cruset / Castell 33 duros y carretillas 10 duros» (X. Orriols Sendra i F. Roig Galceran: 2019).

Aquests papers de Tomàs Ballester Nin, “Coloma“, també constaten la participació del Ball de Diables el 1844 durant els dies a llaor de la Mare de Déu de les Neus darrere el fet que dos altres apunts comptabilitzen que va merèixer el mecenatge de dos prohoms de l’època captenits pel món dels seguicis festius altres cops. Un ha de ser Pau Soler Roig, “Sardet“, i l’altre, Francesc Font Guasch, un dels dos que ja se sap del cert que van assumir el cost de la construcció de l’antic Drac de la Parròquia de Sant Antoni Abat de Vilanova. Aquests dos rebuts diuen, respectivament, “Per lo que me ha entregat lo Sr. Pau Soler en ajuda del cost del ball dels Diables y dels Nanos 8 duros 19 rals” i “Per lo mateix fi me ha entregat Dn. Fco. Font4 duros 19 rals” (X. Orriols Sendra i F. Roig Galceran: 2019).

La premsa pren protagonisme

Un altre fons documental de l’època i també prou sucós apareix ara a escena: la premsa. La implantació progressiva de la premsa durant el transcurs del segle XIX també s’immisceix en la constatació de la tradició del Ball de Diables a Vilanova, perquè diverses capçaleres van començar a fer lloc a notícies d’exercicis de seguicis de festa major de punts distints d’arreu d’ençà dels anys 1840; primer se’n van editar a localitats de primer ordre, capitals com Barcelona o Madrid, per disposar de més potencial econòmic, humà o social. La majoria d’aquests primers textos, però, tampoc no s’han de fer volar coloms, no passen d’ésser anotacions «d’agenda», és a dir, transcripcions del programa de Festa Major o ressenyes genèriques, fruit de refregits del programa d’actes.

Així, el Diario de Barcelona va publicar el 1845 el «Programa de las fiestas con que la villa de Villanueva y Geltrú, con el correspondiente permiso de las Autoridades, se ha propuesto celebrar la de su santo patron el invicto San Antonio Abad, en los dias 16, 17 y 18 de enero de 1845», o sigui, el full amb la programació d’aquella edició de la Festa Major a llaor de Sant Antoni Abat que va pretendre’s extraordinària per sumar-s’hi el 18 de gener la cerimònia de col·locació (i benedicció) de la primera pedra de la reforma del presbiteri del temple parroquial de Vilanova, l’altar major monumental que va subsistir fins l’esclat de la Guerra Civil de 1936-1939. La circumstància d’ocórrer-hi aquest esdeveniment excepcional, les celebracions n’acostumen a encabir amb la intenció de satisfer l’orgull de les comunitats i, de retruc, també el corpus doctrinal dels governants, és clar, va propiciar la impressió d’aquest full i la seva tramesa a la premsa, també, és obvi, amb la idea d’incentivar-ne la seva difusió per tal d’aconseguir-hi la màxima concurrència.

Aquest text va anunciar-hi el concurs del Ball de Diables, entre una nòmina voluminosa de manifestacions festives convocades: «Dia 16 [de gener] […] A las tres de la tarde recorrerán varias calles de la poblacion, á mas de los Gigantes, Enanos, Mulasas (vieja y nueva), Caballets y Dragon, las danzas de San Antonio, Diablos, Santa Margarita, Gitanas, Buen Jesus, Mal Casados, Mojiganga, Damas y Viejos, y por último la de Valencianos, en la que lucirán su maestría varios profesores de entre los mas acreditados del Principado» (Diario de Barcelona: 1845. AHCB).

Aquesta transcripció del programa d’actes, per un altre cantó, presenta les tres potes que no fallaven en l’apartat profà de les Festes Majors de Vilanova d’aquell temps, en sintonia a allò mateix que va practicar-se arreu de l’àrea etnogràfica on Vilanova s’englobava, el Penedès, Igualada i part del Camp de Tarragona o, dit d’una altra manera, l’àrea històrica dels castells. Primera, els elements dels seguicis, que esdevenien un referent en l’imaginari dels veïns, atès que els abastaven en sessions maratonianes (de sol a sol) i gratuïtes (si no és que es veien obligades a recompensar-les durant els instants de llevant de taula o mangueles) arreu de la població durant els dies de gresca. Segona, els castells de foc o mostres de pirotècnia, que també resultaven de consum popular per ocórrer també en escenaris públics. I tercera, les sessions de ball, també obertes al gran públic i, com es veurà més endavant, en parlar de 1850, que constituïen una font principal d’ingressos per costejar la festa.

El desig de fer-la grossa va repetir-se l’any següent, el 1846, els dies a llaor de la Mare de Déu de les Neus, per també preveure-s’hi un altre episodi inusual, ara el festeig de la conclusió de les obres (també amb la preceptiva benedicció) del presbiteri de l’Església de Vilanova, iniciat i també festejat, es recorda, l’any anterior. El Diario de Barcelona, entre d’altres publicacions, també va fer lloc al full de mà que va publicitar la programació d’aquells dies, és a dir, l’«Anuncio de las fiestas estraordinarias que tendrán lugar en la villa de Villanueva y Geltrú en los dias 3, 4 y 5 de agosto del corriente año 1846, para solemnizar la bendicion y dedicacion del nuevo y suntuoso altar mayor de la iglesia parroquial de San Anton Abad, cuya primera piedra se colocó el dia 18 de enero de 1841 [sic, doncs,hauria de dir 1845] y en obsequio de la santísima Virgen de las Nieves» (Diario de Barcelona: 1846. AHCB).

Aquest document, però, no va esmentar al Ball de Diables entre els elements festius emparaulats. Aquí es llegeix tan sols que: «Una infinidad de danzas, entre las que sobresaldrá la de valencianos, ejecutada por los mas diestros y acreditados atletas del campo de Tarragona recorrerán de continuo las calles, acompañarán al magnífico ayuntamiento que asistirá en cuerpo á las funciones religiosas y precederán las procesiones» (Diario de Barcelona: 1846. AHCB. La Esperanza: 1846. BNE. El Católico: 1846. BNE. Gazeta de Madrid: 1846. BNE).

El Ball de Diables, de tota manera, hi va fer cap. Unes altres línies també del Diario de Barcelona que van comentar gasivament la gresca a la població aquells dies, un text de redacció que s’endevina fruit d’una comunicació oral o escrita, recullen: «Durante la fiesta todas las calles de la villa han ofrecido un animado cuadro de la mas viva alegría, siendo recorridas de continuo por los gigantes y los bailes y otras comparsas del gusto del país, distinguiéndose entre ellos el de valencianos, el de los diablos y de la mogiganga» (Diario de Barcelona: 1846. AHCB).

Els elogis del cronista al Ball de Diables s’entenen que van partir de la seva crema generosa de pólvora en uns instants concrets i predeterminats que no es devia perdre, els de conclusió de seguicis, el clou d’aquest apartat i que encara convoquen a molts espectadors. La màgia de l’esclat de llum (i soroll) devia d”impactar més en la seva retina si van transcórrer en temps de foscor per les limitacions, inexistència o deficiències de l’enllumenat públic encara a l’època.

L’inici d’un nou conflicte bèl·lic, la Segona Guerra Carlina o Guerra dels Matiners (1845-1849), i la ruïna econòmica que se’n va derivar van dificultar, entre d’altres esdeveniments, la normalitat de les Festes Majors. Tot i això, un nou apunt del pirotècnic Joan Cruset Papiol en el Llibre de Comptes de l’Obra de la Parròquia de Vilanova testimonia la intervenció del Ball de Diables almenys un cop durant període gris, el 1848 per Sant Antoni Abat: «1848 / Janer […] A Joan Cruset, fogataire, per lo castell de foch y los cuets / del ball de Diables en la referida festa, recibo nº 8 … 52 duros» (APSA).

Les Neus de 1850

La premsa palesa, un cop escolats els tràngols dels anys anteriors, la participació de nou del Ball de Diables el 1850 els dies de la Festa Major a llaor de la Mare de Déu de les Neus. Aquí, però, es parteix del buidatge ja d’una publicació local, el Diario de Villanueva, una iniciativa en sintonia al potencial econòmic, humà i social de Vilanova aquell temps, fruit de la repatriació de capitals antillans, i l’inici d’un període de pau social.

El Diario de Villanueva va sortir a la llum, precisament, a vigília d’aquella Festa Major de les Neus, el primer exemplar és de l’1 d’agost de 1850, per l’impuls de Josep Pers Ricart i Teodor Creus Coromines, dos joves, però ja bregats en palestres barcelonines. Aquest primer número va fer lloc al programa d’actes de la Festa Major de les Neus i que va anunciar la participació del Ball de Diables, entre un gruix significatiu d’elements festius, en els instants habituals d’una Festa Major del territori: «El domingo 4 de agosto á las doce del dia, se anunciará la fiesta con un repique jeneral de campanas, acompañado de truenos artificiales. / Habrá seis danzas populares, vulgo BALLS, cuyos nombres son los siguientes: ‘Ball de diables, Moxiganga, Malcasats, Gitanas, Robo de Rosaura y Xiquets de Valls’, los cuales, acompañados de agradables músicas, recorrerán la misma tarde las calles de la poblacion. / Al oscurecer esta alegre comitiva se reunirá en la plaza de la Constitucion, y precediendo al Cuerpo municipal que saldrá de las casas Consistoriales se dirigirán todos á la Parroquia de S. Antonio Abad, en cuyo templo se cantarán completas solemnes, concluidas las cuales regresará el Ayuntamiento precedido del mismo festivo acompañamiento. / Enseguida habrá un magnifico y grandioso árbol de fuegos artificiales, dirigido por el distinguido pirotécnico D. Juan Cruset [Papiol], concluido el cual se dará un baile público en el salon destinado al efecto. / El dia 5 por la mañana los BALLS recorrerán las calles de la poblacion, y á las 9 y media, reuniéndose como en la víspera en la plaza de la Constitucion, volverán á dirijirse al Templo, precediendo al Cuerpo Municipal, donde se cantará un solemne Oficio, en honor á la Virgen, predicando el distinguido orador Rdo. D. Domingo Sograñas. / Concluido este sagrado acto regreserán á las Casas Consistoriales, en cuya plaza habrá el divertido espectáculo de todas las danzas populares, particularmente los XIQUETS DE VALLS que ejecutarán con la limpieza que le es propia, cosas difíciles y arriesgadas. / Por la tarde una Procesion solemne, que saldrá de la Parrquia de San Antonio Abad, hará el curso de costumbre, luciendo en ella sobre manera muchas niñas llenas de candor y hermosura, representando las heroinas del pueblo de Israel» (Diario de Villanueva: 1850. BMVB. El Barcelonés: 1850. AHCB).

La ressenya posterior de la festa al mateix Diario de Villanueva també va mencionar de manera explícita al Ball de Diables durant l’actuació preceptiva el migdia del 5 d’agost davant la Casa de la Vila, aleshores a la plaça Major o de Dalt, després d’acomboiar, com la resta de manifestacions del seguici, com també encara és norma, el retorn de les autoritats al seu estatge després d’assistir, també acompanyades en seguici, a l’Ofici de Festa Major al temple de Vilanova. O sigui, al final d’un seguici, ja s’ha dit abans, uns instants súmmum de la festa: «Al salir de dicha función y regresado el cuerpo municipal que á ella asistió, á la casa del común, precedido como la noche anterior despues de las completas, por las varias comparsas de baile, egecutaron estos las varias evoluciones de su instituto, distinguiéndose entre todos el llamado de la mogiganga con la representación de sus misterios (que vienen á ser una especie de cuadros al vivo cual los que presentó en Barcelona Mr. Tournour [una companyia teatral francesa de l’època que oferia l’espectacle ‘Cuadros vivos‘, on els actors, convenientment abillats i també pujant uns damunt d’altres si feia falta, escenificaven quadres pictòrics conegudíssims que esdevenien una mena de Moixiganga profana], hechos esta vez con bastante simetria y buen gusto, salvo la diferencia que entre unos y otros debia necesariamente existir), y el de los Xiquets de Valls que entusiasmaron á los concurrentes con sus dificiles y atrevidos ejercicios principalmente por lo increïble que parece la ejecución de levantar el castillo por la base [una construcció aixecada per sota], lo cual requiere una fuerza y precision inmensas. El quadro de la plaza donde esto tuvo lugar presentaba, era de lo mas animado y sorprendente que pueda darse. La diversidad de músicas que hacían resonar sus ecos en ella produciendo una amalgama fantástica sin color local; el bullicio y la animación de la gente que se apiñaba para gozar de su vista; las vueltas de los bailarines [sobretot del Ball de les Gitanes] y el alzamiento como por encanto de los misterios y castillos; el fuego del baile de los diablos; los disparos de ‘El Robo de Rosaura’» (Diario de Villanueva. 1850. BMVB).

El Diario de Villanueva, al mateix temps que va publicitar el programa d’actes,també va deixar entreveure el protagonisme per primera vegada de la societat civil, aquest cop representada pel govern municipal, a l’hora d’endegar-se els números profans de la Festa Major; davant l’atonia de qui fins aleshores se n’havia encarregat, l’Administració de la Mare de Déu de les Neus: «No ha muchos dias la voz pública presentia la ninguna satisfaccion que nos habia de dejar este año la fiesta mayor de Nuestra Señora de las Nieves, pero afortunadamente, interesada la Autoridad en vencer todos los obstáculos que á ello se oponian, tenemos el placer de anunciar al público que será la mas lucida y completa de cuantas hemos disfrutado de algunos años á esta parte» (Diario de Villanueva: 1850. BMVB).

La iniciativa de l’Ajuntament

Els Llibres d’Acords Municipals, en relació amb això darrer, constaten que uns dies abans, el 23 de juliol de 1850, a la Casa de la Vila va acordar-se que les depeses de la Festa Major s’eixuguessin amb el calaix dels balls públics dels dies de Festa Major i que el sobrant, d’haver-ni, es destinés a beneficència (o en benefici de l’Hospital de Sant Antoni Abat, com era de consuetud a la vila), com ha estat recurrent en l’univers vilanoví i ha assegurat la pervivència de cites del seu calendari tradicional en temps adversos: «También se acordó que el resultado de los bayles que se dan por las dos fiestas Mayores sirviese para pago de la Fiesta Mayor, quedando el sobrante para la beneficiencia, y que para conseguirlo se interesase al Sr. [Alcalde] Corregidor» (ACGAF).

La solució de sostenir causes benintencionades darrere dels beneficis dels saraus públics, de fet, no era cap novetat a Vilanova i arreu del territori. I, això no és tot, elements o institucions de la societat civil d’altres llocs també van practicar-la aquell temps davant de l’esvaniment (per falta de recursos) de les entitats (de signe religiós) que havien tingut cura dels programes de festes majors fins aleshores. Prou feina tenia el clero per assumir el cost de les celebracions religioses! La seva implantació, fins i tot, també va adquirir un caire lucratiu allà on no van regir les prerrogatives benèfiques i les administracions, sense prou recursos o empenta, va decidir de situar-se en un segon terme.

El rol determinant de l’Ajuntament de Vilanova en aquella ocasió explica que el document titulat Cuenta de lo recaudado para la Fiesta Mayor y de lo invertido en la misma i datat a Vilanova el 16 d’agost de 1850, i un conjunt de rebuts, o sigui, els papers comptables dels organitzadors d’aquella edició de la Festa Major de les Neus, es conservin al fons històric de l’Ajuntament de Vilanova (ACGAF). Aquí apareixen dos apunts que també palesen el concurs del Ball de Diables: «Fuegos para los Diablos, doc. n. 5 … 225 [rals]» i «Trajes de los Diablos, doc. n. 6 … 80 [rals]» (ACGAF). Els rebuts citats, a més, aclareixen la continuïtat de Joan Cruset Papiol com a pirotècnic i el lloguer a Tomàs Ojeda, sastre madrileny establert a Vilanova, de les robes necessàries, una fórmula, el lloguer de robes, que ja havia aparegut el 1840 per Sant Antoni Abat: «Nª 5 y 7 / Recibí del Señor Alcalde Corregidor la cantidad de siete cientos sesenta reales Vn. por el importe del Arbol de fuego junto con doscientos veinte y cinco reales Vn. por el importe de las carretillas del bayle de los diablos que junto son nueve cientos ochenta y cinco reales vellon. / Villanueva y G., 7 Agosto de 1850 / Juan Cruset» (ACGAF) […] «Nº 6 / Recibí del Señor Alcalde Corregidor la cantidad de ochenta reales vellon por el alquiler del vestuario del Bayle de los Diablos. / Villanueva y G. 7 Agosto de 1850 / Tomás Ojeda Sastre» (ACGAF).

La implicació de la ciutadania en l’organització d’una Festa Major va repetir-se pocs dies després en la tercera Festa Major que aleshores se celebrava a la població, la de la Geltrú, el 15 d’agost, a llaor de la Mare de Déu, iniciativa que va traduir-se en un reeiximent com mai. Unes línies en el dietari del vilanoví Jaume Carbonell Saavedra n’informen: «15 de Agosto.- La Fiesta Mayor de la Geltrú. Este año la Geltrú ha hecho lo que no había hecho nunca en su vida, digo habían hecho semejante fiesta, todas las funciones como son completas por la vigilia, el divino oficio,y la procesión todo fué presidido por el Magnífico Ayuntamiento, tenían bayles y los enanos [propietat de la Parròquia de Santa Maria de la Geltrú], etc.» (Col·lecció J. Carbonell Masip). Aquestes altres del Diario de Villanueva destapen qui va ser-hi al darrere: «Todas las personas pudientes y especialmente algunos de los llamados ‘americanos jóvenes’ […] cooperaron á lucir esta fiesta» (Diario de Villanueva: 1850. BMVB).

L’ímpetu d’aquella edició de la Festa Major de la Geltrú va fer possible una mostra més de la vitalitat del Ball de Diables a la localitat aquell temps, la primera notícia del Ball en aquesta celebració, que se sàpiga a hores d’ara. Unes línies al Diario de Villanueva referides a la tarda de la vigília de la diada de Festa Major en donen fé: «Ayer [14 d’agost] á las tres de la tarde poco mas ó menos dieron principio las funciones con motivo de la fiesta mayor que celebra la parroquia de la Geltrú, lo que fué anunciada al medio dia por un repique general de campanas y un sin número de truenos disparados desde el campanario de la iglesia. El baile de los ‘gitanos’, el de los ‘diablos’, los ‘enanos’ y el ‘dragón’ recorriendo las principales calles de la villa inauguraban con la algazara consiguiente un dia que por espacio de mucho tiempo no habian visto los geltrunenses» (Diario de Villanueva: 1850. BMVB).

Els papers de la hisenda municipal constaten l’ajut dels governants locals per a la causa també en aquella ocasió. Un apunt del 2 de novembre de 1850 recull el lliurament d’aquests diners, 8 pessetes, als elements citats pel Diario de Villanueva: «A D. José Golar [Sirarol, Regidor de l’Ajuntament de Vilanova i membre d’una destacada família benestant de la Geltrú] por dos bayles [de les Gitanes i Diables, segons el Diario de Villanueva], enanos y Dragon de la fiesta mayor de la Geltrú el 15 de Agosto de 1850 … 64 [rals]» (ACGAF).

Xavier Güell

Advertisement
Aquesta entrada ha esta publicada en Sin categoría. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.